Wat zijn fixed income futures? | beleggingsproducten (2024)

Met een contract voor fixed income futures, ook wel “futures op vastrentende inkomens” gaat de belegger een verbintenis aan om obligaties te kopen of te verkopen voor een vooraf vastgelegde prijs op een specifieke datum in de toekomst. Deze producten worden vooral gebruikt door beleggers om zich in te dekken tegen, of te speculeren over, toekomstige rentestanden.

In tegenstelling tot bij opties gaan bij het sluiten van een future contract zowel de koper (met een long positie) als de verkoper (met een short positie) per definitie een verbintenis aan. Op expiratiedatum is de koper verplicht om de onderliggende obligaties te kopen en de verkoper is verplicht om de onderliggende obligaties te leveren. De op Eurex verhandelde Euro-Bund futures (FGBL) bijvoorbeeld, hebben obligaties van de Duitse overheid als onderliggende waarde. Hierdoor is de belegger die long gaat verplicht om de onderliggende Duitse overheidsobligaties te kopen op de expiratiedatum. Tenzij de positie op voorhand al gesloten is.

Over het algemeen is er een wisselwerking tussen de marktrente en de prijs van een fixed income future. Daalt de rente van de Europese Centrale Bank (ECB), dan zal de prijs van obligaties stijgen. Hierdoor zal ook de prijs van de overkoepelende fixed income future stijgen.

Kopers en verkopers van fixed income futures hebben verschillende verwachtingen over hoe de waarde van het onderliggende product zich zal ontwikkelen. Kopers verwachten een rente daling en een stijging in de obligatieprijzen. Verkopers verwachten juist een stijging van de rente en een daling van de obligatieprijzen.

Hoe werken fixed income futures?

In tegenstelling tot andere financiële producten, zoals aandelen, betaalt u bij futures niet het volledige contante bedrag vooraf. Ook bezit u de onderliggende waarde niet. In plaats daarvan stort u de initiële marge om de future positie in te voeren. De vereiste marge is een percentage van de contractwaarde. Bij DEGIRO vindt u de risicocategorie van een product naast de naam. Deze risicocategorie geeft de hoeveelheid marge aan die moet worden gestort om het contract te kunnen sluiten.

Futures contracten hebben vastgelegde minimale prijsbewegingen in hoeverre een contract kan fluctueren, dit is beter bekend als de ‘tick size’. De tick size wordt bepaald door de beurs in de specificaties van het contract. Daarnaast hebben future contracten ook een tick waarde. Dit is het actuele monetaire bedrag dat is gewonnen of verloren per contract per tick beweging. De tick waarde staat gelijk aan tick size vermenigvuldigd met de grootte van het contract.

Hoe en wanneer worden fixed income futures afgewikkeld?

Een unieke eigenschap van futures is dat deze dagelijks worden afgewikkeld. Aan het einde van iedere handelsdag wordt de slotkoers bepaald door de beurs waarop de future is genoteerd. Dit staat bekend als de dagelijkse mark-to-market (MTM) prijs en is hetzelfde voor iedereen. Er zijn dagelijkse mark-to-market afwikkelingen tot het contract expireert of de positie gesloten wordt.

De dagelijkse afwikkelingen/cash settlements zijn de verschillen in de slotkoersen van t-1 en t. Afhankelijk van het resultaat wordt de beleggersrekening van de houder van het contract ofwel gedebiteerd of gecrediteerd. Is er bij de dagelijkse afwikkeling bijvoorbeeld een stijging geweest in de prijs van een obligatie, dan zal dit resulteren in een verhoging van de beleggingsrekening van de koper en een afschrijving in de beleggingsrekening van de verkoper.

Wanneer een afschrijving ervoor zorgt dat de balans van de short positie houder onder de margelimiet komt, dan bellen wij de belegger voor een zogeheten margin call. In zo een geval vragen wij de belegger om meer geld op de rekening te storten of andere posities te sluiten. Is dit bedrag niet gestort binnen de aangegeven termijn, dan zullen wij namens de belegger de posities sluiten. Wanneer wij op een dergelijke manier moet ingrijpen, zijn daar extra kosten aan verbonden.

Op de expiratie van een fixed income future, is er doorgaans een fysieke levering van de onderliggende obligaties. Dit betekent dat een belegger bij een long positie recht heeft op levering van de onderliggende obligaties. Andere soorten futures, zoals indexfutures, worden daarentegen in contanten afgewikkeld.

De fysieke levering van de onderliggende obligaties bij de expiratie faciliteren wij niet. Beleggers zullen daarom hun positie(s) moeten sluiten voor de afloop van het contract. Met een long positie kan een belegger de positie sluiten door een tegengestelde order in te voeren om het aantal contracten te verkopen waarin hij of zij een positie heeft. Met een short positie voert een belegger een kooporder in voor het aantal contracten dat hij of zij heeft om een positie te sluiten.

Waar kan u informatie vinden over fixed income futures?

Omdat fixed income futures gestandaardiseerde contracten zijn die verhandeld worden op een beurs, kan de informatie over de specificaties van het contract gevonden worden op de website van de beurs. Andere informatie over de karakteristieken en risico’s van het product kunnen gevonden worden in het essentiële informatiedocument (EID). Dit is een document van drie pagina's en bevat de kenmerken en risico's van het product. Op ons platform vindt u het EID bij het desbetreffende product, onder documenten. Daarnaast heeft iedere future een unieke ISIN.

Wat zijn de risico’s en voordelen van beleggen in fixed income futures?

Beleggen in producten met vastrentende inkomens kan voordelig zijn, maar gaat ook gepaard met het risico op verliezen. Het is mogelijk om meer te verliezen dan uw inleg. Omdat de prijs van een onderliggende obligatie niet lager kan gaan dan 0, is het maximale verlies bij een long positie in een fixed income future gelimiteerd tot de contractwaarde van de positie. Omdat de prijs van de onderliggende obligaties in theorie zonder bovengrens kan blijven stijgen, is de winst in een long positie ongelimiteerd. Voor short posities is het potentiële verlies ongelimiteerd en is de winst gelimiteerd tot de contractwaarde van de positie.

Beleggen in fixed income producten bij DEGIRO.

Bij DEGIRO kunnen futures verhandeld worden op een bepaald aantal aangesloten derivatenbeurzen. Alle future contracten die we aanbieden vindt u op ons platform onder het tabblad ‘Producten’.

DEGIRO brengt connectiviteitskosten, transactiekosten en afwikkelingskosten in rekening om te beleggen in futures. U vindt deze kosten in ons tarievenoverzicht. U betaalt alleen afwikkelingskosten bij de eindafrekening op de vervaldatum, niet eerder. Het is mogelijk dat de beurs waarop de future handelt ook een commissie in rekening brengt. Ook deze eventuele kosten zijn te vinden in ons tarievenoverzicht.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

As an expert in financial markets and derivatives, I bring forth a wealth of knowledge to discuss the intricacies of fixed income futures. My extensive experience allows me to delve into the various concepts and mechanisms involved in these financial instruments, providing a comprehensive understanding.

Fixed income futures involve a contractual agreement wherein investors commit to buying or selling bonds at a predetermined price on a specific future date. Unlike options, both the buyer (holding a long position) and the seller (holding a short position) in a futures contract are obligated to fulfill the terms. For instance, in Euro-Bund futures (FGBL) traded on Eurex, German government bonds serve as the underlying asset, obligating the long position holder to purchase these bonds at the contract's expiration.

The relationship between market interest rates and the price of fixed income futures is crucial. A decrease in central bank interest rates, such as those set by the European Central Bank (ECB), typically results in an increase in bond prices and, consequently, a rise in the overall fixed income future price.

Investors engaging in fixed income futures have varying expectations regarding the underlying product's value. Buyers anticipate a decline in interest rates and an increase in bond prices, while sellers anticipate a rise in interest rates and a decrease in bond prices.

Unlike other financial products like stocks, futures don't require the full cash amount upfront. Instead, investors deposit an initial margin to enter into a futures position. The required margin is a percentage of the contract value, indicating the risk associated with the contract.

Fixed income futures have specified minimum price movements, known as 'tick size,' and a corresponding tick value, representing the monetary amount gained or lost per contract per tick movement. These parameters are determined by the exchange where the futures contract is listed.

One distinctive feature of futures is daily settlement, where the closing price is determined at the end of each trading day. This daily mark-to-market (MTM) process involves crediting or debiting the investor's account based on the difference between the previous day's closing price and the current day's closing price.

On the contract's expiration, physical delivery of the underlying bonds usually takes place. However, in practice, many investors prefer to close their positions before expiration rather than undergo physical delivery.

Information about fixed income futures, including contract specifications, can be found on the exchange's website. Essential information documents (EID) containing product characteristics and risks are available on trading platforms. Each future has a unique ISIN (International Securities Identification Number).

Investing in fixed income futures carries both advantages and risks. While potential losses for long positions are limited to the contract value, short positions pose unlimited loss potential. Profit for long positions is theoretically unlimited, given the rising nature of bond prices.

At DEGIRO, futures can be traded on various derivatives exchanges, with associated costs detailed in the tariff overview. Connectivity costs, transaction fees, and settlement costs are applicable, and investors are urged to be aware of these fees before engaging in futures trading. It's essential to understand that investing involves risks, and individuals should align their investment choices with their knowledge and experience.

In conclusion, my expertise in financial markets allows me to convey a detailed understanding of fixed income futures, covering their mechanics, risks, and benefits, as well as the practical aspects of trading these instruments on platforms like DEGIRO.

Wat zijn fixed income futures? | beleggingsproducten (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 6122

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.