Debt ratio / schuldratio: betekenis en berekenen - Finansjaal (2024)

De debt ratio (schuldratio) is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. In dit artikel bespreken we hoe je de debt ratio kunt berekenen, wat de toepassingen zijn en waar je op moet letten bij het interpreteren.

Inhoud van dit artikel

 1. Wat is de debt ratio / schuldratio?
 2. Hoe kun je de debt ratio berekenen
 3. Toepassingen debt ratio
 4. Debt ratio interpreteren
 5. Beperkingen debt ratio
 6. Alternatief debt ratio
 7. Conclusie

Wat is de debt ratio / schuldratio?

De debt ratio (ook wel schuldratio genoemd) is een financieel kengetal dat de grootte van de schulden ten opzichte van het totale vermogen aangeeft.

Door het berekenen van de debt ratio krijg je dus een beeld van hoe afhankelijk een bedrijf is van externe financiering voor de bedrijfsvoering. Bij relatief veel schulden is het erg afhankelijk, terwijl het minder afhankelijk is bij weinig schulden.

Hoe kun je de debt ratio berekenen

Na de uitleg hierboven zal het je wellicht niet verbazen, maar het berekenen van de debt ratio is redelijk eenvoudig. De formule is namelijk al volgt:

Debt ratio = totale schulden / totale vermogen.

De informatie die je nodig hebt kun je vinden in het jaarverslag van een bedrijf. Hiervoor moet je op zoek naar de balans.

Laten we naar een voorbeeld kijken van ASML, het grootste bedrijf van Nederland. Je kunt de balans in het jaarverslag van 2022 vinden op pagina 218.

Debt ratio / schuldratio: betekenis en berekenen - Finansjaal (1)

Zoals je kunt zien zijn de totale schulden €27.489.600.000 en het totale vermogen €36.300.400.000. De debt ratio wordt dan 75,73%. Dit geeft dus aan dat 75% van het totale vermogen van AMSL uit schulden bestaat.

€27.489.600.000 / €36.300.400.000 = 75,73%

Toepassingen debt ratio

Allereerst kan de debt ratio worden gebruikt voor het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Dit is handig voor beleggers of geldverstrekkers. Een lagere debt ratio wordt over het algemeen gezien als minder risicovol. Bij een lagere debt ratio wordt er namelijk minder gebruik gemaakt van vreemd vermogen.

Voor beleggers kan een hoge schuld bijvoorbeeld betekenen dat een bedrijf later minder dividend uitkeert omdat het eerst de schulden moeten aflossen. Potentiële geldverstrekkers kunnen door middel van de debt ratio inschatten hoe groot de kans is dat de lening wordt terugbetaald. Deze financiële ratio wordt dus ook gebruikt voor een risicoanalyse.

Ten slotte zegt de debt ratio ook iets over de bedrijfsvoering. Een lage debt ratio kan een iets conservatievere bedrijfsvoering betekenen. Een hogere debt ratio kan worden geïnterpreteerd als het maximaal gebruiken van het financiële hefboomeffect voor het genereren van winst. Dit is een iets meer gewaagde bedrijfsvoering.

Debt ratio interpreteren

Door het berekenen van de debt ratio kun je dus een beeld krijgen van hoe een bedrijf is gefinancierd. Bij een debt ratio van minder dan 50% heeft het bedrijf meer eigen vermogen dan schulden.

Wanneer een bedrijf veel schulden heeft kan dit nadelig zijn op verschillende punten. Allereerst moet er rente worden betaald over het geleende geld. Dit kost natuurlijk geld. In de toekomst zou dat daarom ook weer invloed kunnen hebben op de hoogte van de dividenduitkering, om maar een voorbeeld te noemen.

Het is echter lastig om te bepalen wat nu een goede debt ratio is Wat een goede debt ratio is hangt namelijk veel af van het type bedrijf dat je bekijkt.

Bedrijven in de technologiesector hebben vaak een lager debt ratio. Dit komt doordat er veel innovatie plaatsvindt in deze sector en er ook ruimte is voor sterke groei. Hierdoor kunnen ze de hoeveelheid schulden vaak beperken.

Nutsbedrijven hebben daarentegen vaak een hogere debt ratio. Voor het leveren van bijvoorbeeld energie is er een uitgebreide infrastructuur nodig die bovendien ook moet worden onderhouden. Dit wordt meestal gefinancierd met vreemd vermogen.

Door de sterke verschillen tussen sectoren is het belangrijk om alleen de debt ratio te vergelijken van bedrijven die op elkaar lijken. Wanneer je een bedrijf uit de technologiesector vergelijkt met een nutsbedrijf dan trek je wellicht verkeerde conclusies.

Beperkingen debt ratio

Net zoals bij elke financiële ratio zijn er ook beperkingen waar je rekening kunt houden bij de debt ratio.

Allereerst mist er veel context. De debt ratio geeft bijvoorbeeld dezelfde weging aan alle schulden, zonder rekening te houden met rentepercentages en terugbetalingstermijnen. Dit is behoorlijk kort door de bocht bij een complexere organisatie.

Zoals we eerder hebben aangegeven is het bovendien lastig om verschillende sectoren met elkaar te vergelijken. Elk type bedrijf heeft namelijk weer een andere gemiddelde debt ratio.

De derde beperking van de debt ratio is dat er alleen rekening gehouden wordt met schulden die op de balans staan. Er kunnen echter ook andere schulden zijn die invloed hebben, zoals huurcontracten en pensioenverplichtingen.

Ten slotte wordt de waardering van een bedrijf niet meegenomen bij de debt ratio. Het totale vermogen wordt namelijk bepaald door het optellen van het vreemde vermogen en het eigen vermogen. Het eigen vermogen kan echter anders gewaardeerd zijn dan boekwaarde. Wanneer het eigen vermogen (uitstaande aandelen) bijvoorbeeld laag is door een onderwaardering dan zal de debt ratio automatisch hoger worden. Hierdoor kun je wellicht verkeerde conclusies trekken uit de debt ratio.

Alternatief debt ratio

Een andere schuldratio is de debt-to-equity ratio. Deze financiële ratio zegt min of meer hetzelfde als de debt ratio.

Waar je bij de debt ratio een percentage krijgt van de schulden ten opzicht van het totale vermogen laat de debt-to-equity ratio de verhouding zien tussen de schulden en het eigen vermogen.

Debt-to-equity ratio = vreemd vermogen / eigen vermogen

Bij een debt-to-equity ratio van 1 zijn de schulden net zo hoog als het eigen vermogen. Dit is vergelijkbaar met een debt ratio van 50%.

Debt ratio / schuldratio: betekenis en berekenen - Finansjaal (2)

Conclusie

Hopelijk heb je iets gehad aan dit artikel over de debt ratio (schuldratio). Je kunt hiermee dus een beter beeld krijgen van de financiële positie van een bedrijf. Door het berekenen van de debt ratio wordt duidelijk wat de verhouding is tussen het vreemd vermogen en het totale vermogen.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

As an enthusiast and expert in financial analysis, particularly in the field of corporate finance and ratios, I have extensive knowledge of topics related to financial indicators, including the debt ratio or "schuldratio" in Dutch. I have a deep understanding of how these ratios are calculated, their applications, and the nuances involved in interpreting them. Let me break down the key concepts discussed in the article:

 1. Debt Ratio / Schuldratio:

  • The debt ratio is a financial metric that indicates the relationship between a company's debt and equity. It reflects the proportion of external financing in the overall capital structure.
 2. How to Calculate the Debt Ratio:

  • The debt ratio is calculated by dividing total debt by total equity.
  • Formula: Debt Ratio = Total Debt / Total Equity.
 3. Example Calculation Using ASML:

  • The article provides an example using ASML's balance sheet from the 2022 annual report.
  • Debt Ratio = Total Debt / Total Equity = €27,489,600,000 / €36,300,400,000 = 75.73%.
 4. Applications of Debt Ratio:

  • Assessing the financial health of a company.
  • Useful for investors and lenders to gauge risk.
  • Impacts dividend payouts and loan repayment likelihood.
  • Reflects on a company's operating strategy, with a low ratio suggesting a conservative approach and a high ratio indicating a more leveraged approach.
 5. Interpreting Debt Ratio:

  • A debt ratio below 50% implies more equity than debt.
  • High debt levels can affect future expenses like interest payments, potentially impacting dividends.
  • Ideal debt ratios vary by industry; technology companies often have lower ratios compared to utility companies.
 6. Limitations of Debt Ratio:

  • Lack of context: The debt ratio treats all debts equally, not considering interest rates or repayment terms.
  • Difficulty in cross-sector comparisons due to industry-specific average ratios.
  • Excludes certain obligations like lease agreements and pension liabilities.
  • Does not consider the valuation of a company, which may affect equity.
 7. Alternative to Debt Ratio: Debt-to-Equity Ratio:

  • Similar to the debt ratio, it compares the relationship between debt and equity but is expressed as a ratio of debt to equity.
  • Formula: Debt-to-Equity Ratio = Total Debt / Total Equity.
 8. Conclusion:

  • The debt ratio provides insights into a company's financial position by revealing the balance between debt and equity.
  • Investors and financial professionals can use this metric for risk analysis and decision-making.

In summary, the debt ratio is a crucial financial metric that offers valuable insights into a company's capital structure and financial risk, but it should be interpreted with consideration for industry norms and other financial aspects.

Debt ratio / schuldratio: betekenis en berekenen - Finansjaal (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 6200

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.